Home

“Kooperativa Milingonat”  is an Agricultural Cooperation Society founded on 21 September 2015 in Krajë, Lezha by its seven members.

Project

The Project “Milingonat e Zadrimës” is funded by L’Otto per Mille of the Valdese Church and implemented by the Regional Center for Development   and Cooperation with the aim of increasing the incomes of small farmers, especially women engaged in livestock farming in the Zadrima area in Northern Albania.

Objectives

  • Improvement of dairy cattle breeding conditions ranging from ways of feeding them;
  • Increasing the production and the quality of small farmers’ products, especially those of women engaged in livestock farming;
  • Creating favoring conditions for selling quality and competitive products in the market.

Main activities

  • Trajnim për fermerët e vegjël dhe në veçanti për gratë që merren me mbarështrimin e  gjedhëve;
  • Konsulencë falas  nga veterineri për fermerët e vegjël,  anëtarë të  Kooperativës Milingonat si dhe për fermerë të tjerë të zonës që merren me  blegtori;
  • Organizimi i një Ëorkshop-i mbi mbarështrimin e bagëtisë dhe njohja me praktikat më të mira në fushën e blegtorisë.
  • Pajisja e Kooperativës Milingonat me një laborator nëpërmjet të cilit do të bëhet e mundur kryerja e analizave laboratorike dhe kontrolli i cilesisë së qumështit;

Partners

Projekti Milingonat e Zadrimës financohet nga L’Otto per Mille, Chiesa Valdese dhe zbatohet nga Qendra për Bashkepunim dhe Zhvillim Rajonal.

Qendra për Bashkepunim dhe Zhvillim Rajonal Otto per mille

Në aktivitetin e saj Kooperativa Milingonat bashkëpunon me:

Hotel Restorant Rapsodia Big Market